Genel Bilgi

Genel Bilgi

Yeni nesil imalat teknolojilerinden olan Eklemeli İmalat (Additive Manufacturing), birçok ince tabakanın üst üste serilerek malzeme eklenmesiyle parça üretiminin yapıldığı bir grup teknolojisi olup ASTM F2792 standardı (Additive Manufacturing Technology Standards) ile terminolojisi oluşturulmuştur. Eklemeli imalat yöntemi, mühendislik tasarım dosyalarını tamamen fonksiyonel ve dayanıklı nesnelere dönüştürmek için üç boyutlu yazıcı (3D Printing) yaklaşımını kullanmaktadır. Üç boyutlu CAD modelle belirlenmiş geometriyi oluşturacak şekilde her bir tabakanın ergitildiği bu teknolojide, herhangi bir takım veya fikstür kullanılmadan ve atık malzeme ortaya çıkmadan, oldukça karmaşık geometriye sahip parçaların imalatı mümkün olmaktadır. Bu sayede Eklemeli İmalat Teknolojileri dünyada önem verilen yenilikçi, hızla gelişen bir sektör olarak ortaya çıkmaktadır. Firmaların yedek parça stoklamasının önüne geçebilecek ve milyarlarca dolar tasarruf etmesini sağlayacak bir özelliğe sahip olacaktır.

Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKTAM) yeni nesil eklemeli imalat teknolojilerinin geliştirilmesini sağlamak üzere bilimsel, teknolojik ve uygulamalı araştırmalar yürüterek üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmaktadır. Yerli ve özgün eklemeli imalat üretim tezgâhlarının ve alt sistemlerinin geliştirilmesi için özel sanayi ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir.

Ürün geliştirme ve imalatın yanı sıra, bilimsel araştırma çalışmalarının;

  1. Toz metalürjisi ve malzeme teknolojisi (malzeme bilimi ve makine mühendisliği),
  2. Eklemeli üretim teknolojisi kullanılarak katma değeri yüksek ürünlerin/üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, (makine mühendisliği, uzay-uçak mühendisliği)
  3. Eklemeli imalat teknolojisinin geliştirilmesi (makine, elektrik-elektronik, bilgisayar, mekatronik mühendislikleri) temel alanlarında yürütülmesi çalışmaları devam etmektedir.

Merkezde, geleceğin imalat teknolojisi olarak nitelendirilen bu teknoloji alanında ülkemizin rekabet gücünü artırması, ilgili teknolojik gelişmeleri sağlaması ve katma değeri yüksek özgün teknolojik ürün ve bilgi üretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca kurulan yurtdışı akademik işbirlikleri sayesinde, Avrupa Birliği çerçeve programlarına ve/veya ikili işbirliği programlarına özellikle bu konuda ortak araştırma projelerinin hazırlanması ve ortak doktora derecesi verilebilmesini sağlayacak eğitim-araştırma altyapısının oluşturulması hedeflenmiştir.

Merkez faaliyetlerinin tam zamanlı yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yürütülerek, bu öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında sektörde birer girişimci, teknoloji şirketi kurucusu olmasının teşvik edilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalar doğrultusunda, hem ülke hem de dünya akademik bilgi birikimine yayın, patent ve bilim insanı yetiştirmek suretiyle katkı sağlanmaktadır.

Çift danışmanlı ve çift diplomalı doktora programı Gazi Üniversitesi ve Michigan State Üniversitesi (MSU) arasında sadece eklemeli imalat alanında olmak üzere kurgulanmıştır. Oluşturulan programa sadece Türkiye’den değil Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere diğer ülkelerden de doktora öğrencileri kabul edilerek eklemeli imalat alanında yetkin araştırmacılar yetiştirilecektir.

 

Merkezin faaliyet alanları

a) Belirtilen amaçlar kapsamında bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

b) Eklemeli imalat ürün tasarımı ve imalatı konusunda uzmanlar yetiştirmek ve bu amaç doğrultusunda etkinliklerde bulunmak,

c) Eklemeli imalat teknolojileri konusunda ilgili özel kuruluşlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve üniversitelere bilgi sağlamak, bilimsel araştırmalar yapmak,

ç) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, danışmanlık ve/veya teknik hizmetleri vermek,

d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak,

e) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vasıtasıyla duyurmak,

g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak,

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak,

h) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak,

ı) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak,

i) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,

j) Sanayinin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli elemanların yetiştirilmesi için sanayide çalışanlara yönelik endüstriyel yüksek lisans ve mühendislik doktora programları oluşturmak,

k) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

background image